Opiskelutekniikat

Pelkällä lukemisella on mahdotonta sisäistää kirjojen tieto pääsykokeen vaatimalla tasolla. Opiskelustrategiat auttavat muokkaamaan tietoa helpommin sisäistettävään ja muistettavaan muotoon. Mitä monipuolisemmin eri strategioita käytetään lukemisen yhteydessä, sitä monipuolisemmin asiat on mahdollista ymmärtää ja muistaa.

Miksi muistiinpanoja kannattaa tehdä?

Muistiinpanoilla on suora yhteys oppimiseen ja opinnoissa menestymiseen. Niiden avulla voidaan arvioida tekijän ajattelun kehittymistä ja opitun asian ymmärtämistä. Muistiinpanoja on hyvä tehdä ja täydentää koko lukemisen ajan.

Perusteellisesti tehdyt muistiinpanot, jotka jäsentävät tekstin pääkohdat ja yksityiskohdat tiiviiksi paketiksi, avainkäsitteiden alleviivaaminen, itse keksityt esimerkit ja sovellukset sekä opitun jatkuva kertaaminen ovat ratkaisevia tekijöitä pääsykokeeseen valmistautuessa.

Mitkä menetelmät ovat tehokkaita?

Lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeessa aineistokokeesta tehdyn tutkimuksen mukaan mind-mappeja laatineista hyväksyttiin opiskelijoiksi 36%, tiivistelmän tai yhteenvedon tehneistä hyväksyttiin 34%, pelkkää alleviivausta käyttäneistä hyväksyttiin 20% ja ilman mitään merkintöjä lukemisen aikana tehneistä alle 14% hyväksyttiin opiskelijoiksi.

Keskeiset käsitteet opittiin muistiinpanotekniikasta riippumatta. Mind-mapin tehneet muistivat yksityiskohdat paremmin vastauksissaan. Systemaattinen alleviivaus tuki kokonaiskuvan muodostumista tekstistä. Tiedon arviointi ja sovellus parani vastauksissa omin sanoin kirjoitettujen muistiinpanojen sekä mind-mappien avulla.

Mind-mapin vahvuus on visuaalisuus, omakohtaisuus, asioiden hahmottaminen keskinäisten suhteiden avulla sekä kirjoittamisen vähäinen tarve. Mind-mapissa ajatukset hahmotetaan peräkkäisten toisiinsa liittyvien sanojen avulla. Nämä sanaryhmät muodostavat käsitteellisiä kokonaisuuksia. Rakenteella tuetaan erilaisten mielleyhtymien muodostumista. Lisäksi mind-map on nopea, etenee kokonaisuuksista yksityiskohtiin, lokeroi asiat ja esittää niiden väliset suhteet, tukee näkömuistia ja on helppo täydentää.

Kaikki graafiset esitykset tai avainsanaluettelot tukevat oman oppimisen arviointia, opiskellun asian hahmottamista ja syväsuuntautuneen lähestymistavan käyttöönottoa. Mind-mapin lisäksi kannattaa opetella käsitekarttatekniikka. Käsitekartat ovat graafisia kokonaisuuksia, jotka kuvaavat käsitteiden välisiä suhteita tekijän ymmärtämällä tavalla. Kartat auttavat löytämään avainkäsitteet ja periaatteet luennoista, kirjoista ja muista oppimateriaaleista.

Perusteellisesti tehdyt muistiinpanot, jotka jäsentävät tekstin pääkohdat ja yksityiskohdat tiiviiksi paketiksi, avainkäsitteiden alleviivaaminen, itse keksityt esimerkit ja sovellukset sekä opitun jatkuva kertaaminen ovat ratkaisevia tekijöitä pääsykokeeseen valmistautuessa.

Yhteistyössä:

 

Valmennuskeskus

 

 

 

 

 

Valmennuskeskus on Suomen suurin, kokenein ja luotetuin valmennuskurssijärjestäjä.

Tutustu maksutta Valmennuskeskuksen pääsykoevinkkeihin ja opiskelutekniikkamateriaaleihin Opiskelupaikan sivuilla.

Valmennuskeskuksen valmennuskurssit

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo